เช่า 50,000 บาท/เดือน
ขาย 8,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 10

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 4,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 9

เช่า 25,000 บาท/เดือน
ขาย 3,700,000 บาท

คอนโดมิเนียม 8

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 2,500,000 บาท

คอนโดมิเนียม 7

เช่า 40,000 บาท/เดือน
ขาย 5,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 6

เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 4,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 5

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 4

เช่า 35,000 บาท/เดือน
ขาย 3,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 3

เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 2,900,000 บาท

คอนโดมิเนียม 2

เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,200,000 บาท

คอนโดมิเนียม 1